Văn phòng đề án 165Văn phòng đề án 165Văn phòng đề án 165

SỰ KIỆN NỔI BẬT

LƯỢT TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Thông báo chuyển giao việc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài sang các Đề án khác do Chính phủ đảm nhiệm

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về phương hướng hoạt động của Đề án 165 trong thời gian tới (Thông báo số 157-TB/TW ngày 28/4/2014 của Bộ Chính trị): "Việc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được chuyển giao sang cho các đề án khác do Chính phủ đảm nhiệm, thực hiện; đối với những đối tượng đã được cử đi học và đối tượng đã xét duyệt đủ điều kiện tuyển chọn để cử đi học ở nước ngoài, Ban Chỉ đạo Đề án 165 tiếp tục cấp kinh phí và tạo điều kiện để cán bộ hoàn thành nhiệm vụ học tập đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài", Ban Chỉ đạo Đề án 165 đã có Công văn số  7287-CV/BTCTW  ngày 20/8/2014 và Công văn số 7332-CV/BTCTW ngày 04/9/2014 chuyển giao số cán bộ đủ tiêu chuẩn đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài để Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý (Danh sách kèm theo).

Đề nghị cán bộ có tên trong danh sách liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn các thủ tục đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài.

 

Danh sách kèm theo

Danh sách 1 

Danh sách 2 

Danh sách 3 

Danh sách 4 

 

 
Lễ Tổng kết chương trình hợp tác giữa Đề án 165, trường Đại học Nanyang và Quỹ Temasek năm 2012
Tổng kết chương trình hợp tác giữa Đề án 165, Quỹ Temasek và Trường Đại học công nghệ Nanyang 20:46' 11/7/2013 TCCSĐT - Chiều 11-7 tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Đề án 165, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Quỹ Temasek và Trường Đại học Nanyang (NTU) Xinh-ga-po tổ chức Lễ tổng kết chương tr…
 
Quy định 03-QĐ/BTCTW

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                BAN TỔ CHỨC                                   Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2013

      BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 165

                          *

           Số 03-QĐ/BTCTW

QUY ĐỊNH

Về tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn cán bộ
đi bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ theo Đề án 165
     - Căn cứ Quyết định số 79-QĐ/TW ngày 10/4/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương;
     - Căn cứ Quyết định số 187-QĐ/TW ngày 10/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước;
     - Căn cứ Kết luận số 57-KL/TW ngày 08/3/2012 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp;
     - Xét đề nghị của Chánh Văn phòng điều hành Đề án 165,
     Ban Chỉ đạo Đề án 165 ban hành Quy định về tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ theo Đề án 165, như sau:
     1. Đối tượng áp dụng
     Quy định này áp dụng cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống chính trị; sỹ quan trong lực lượng vũ trang; viên chức lãnh đạo, người lao động trong các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước tham gia bồi dưỡng ngoại ngữ theo Đề án 165; sau đây gọi tắt là cán bộ.
     2. Tiêu chuẩn tuyển chọn
     Cán bộ đi bồi dưỡng và nâng cao trình độ ngoại ngữ của Đề án 165 đảm bảo đủ các tiêu chuẩn sau:
     2.1. Chức vụ:
     - Là cán bộ cấp phòng, quy hoạch cấp phòng và tương đương trở lên ở các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty nhà nước;
     - Sỹ quan trong lực lượng vũ trang có chức vụ tương đương (đối tượng cụ thể do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định).
     2.2. Công việc đang đảm nhiệm: được phân công phụ trách hoặc trực tiếp làm các công việc liên quan đến một trong các lĩnh vực sau: đối ngoại, ngoại vụ, hợp tác quốc tế; đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, quản lý dự án với nước ngoài, hợp tác lao động với nước ngoài; thông tin, tuyên truyền, truyền thông đối ngoại; nghiên cứu, giảng dạy tại các trường chính trị, trường cao đẳng, đại học, học viện, viện hàn lâm; công việc đến những vấn đề có yếu tố nước ngoài tại các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan tư pháp.
     2.3. Tuổi đời: dưới 40 đối với cán bộ quy hoạch cấp phòng và tương đương; dưới 45 đối với cán bộ cấp phòng, cán bộ quy hoạch cấp vụ, cấp sở và tương đương; dưới 50 đối với cán bộ cấp vụ, cấp sở và tương đương trở lên.
     3. Điều kiện tuyển chọn
      3.1. Điều kiện tuyển chọn đi bồi dưỡng tiếng Anh
     a) Bồi dưỡng trong nước chỉ tổ chức cho đối tượng là cán bộ của các tỉnh và sỹ quan trong lực lượng vũ trang có trình độ IELTS từ 3.0 đến 6.0 hoặc tương đương.
     b) Bồi dưỡng ở nước ngoài
     - Cán bộ có mức điểm từ 4.5 đến 6.0 hoặc tương đương.
     - Căn cứ vào mức điểm để cử đi bồi dưỡng nâng cao tại các địa bàn chủ yếu sau, theo thứ tự ưu tiên; (1) Mỹ; (2) Anh; (3) Úc; (4) Canada; (5) New Zealand.
     c) Cán bộ có mức điểm từ 6.5 trở lên hoặc công tác trong các lĩnh vực có yêu cầu cao về tiếng Anh sẽ được tham gia các chương trình tiếng Anh chuyên biệt, đặc thù ở trong và ngoài nước.
     3.2. Điều kiện tuyển chọn đi bồi dưỡng tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật và các thứ tiếng khác: Đề án sẽ có quy định cụ thể và được nêu trong các thông báo tuyển chọn.
     Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký; trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các địa phương, đơn vị phản ánh về lãnh đạo Ban 165 để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:                                                                                     K/T TRƯỞNG BAN
- Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc TW;                                               PHÓ TRƯỞNG BAN
- Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy                                             PHÓ BAN 165
trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Ban Tổ chức TW;                                                                     (Đã ký)
- Các thành viên Ban 165;
- Lưu VP Ban, Văn phòng Đề án 165 (5 bản).
                                                                                                      Nguyễn Văn Quynh
 
 
Hướng dẫn 18
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              BAN TỔ CHỨC
     BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 165                       Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2013
  
HƯỚNG DẪN
Về việc xác định tiêu chuẩn, điều kiện "là cán bộ trẻ có khả năng, triển vọng làm cán bộ lãnh đạo, quản lý" để tuyển chọn đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 165
 
    - Căn cứ Quyết định số 79-QĐ/TW ngày 10/4/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương;
    - Căn cứ Quyết định số 187-QĐ/TW ngày 10/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (Ban Chỉ đạo Đề án 165);
    - Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP, ngày 5/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
    - Căn cứ Quy chế tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (ban hành kèm theo Quyết định số 2460-QĐ/BTCTW ngày 24/3/2009 của Ban Tổ chức Trung ương);
    - Thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp;
    - Xét đề nghị của Chánh Văn phòng 165,
    Ban Chỉ đạo Đề án 165 ban hành Hướng dẫn về việc xác định tiêu chuẩn, điều kiện "là cán bộ trẻ có khả năng, triển vọng làm cán bộ lãnh đạo, quản lý" để tuyển chọn đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 165, như sau:
    1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
    Hướng dẫn này áp dụng cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống chính trị; sỹ quan trong lực lượng vũ trang; viên chức lãnh đạo, người lao động trong các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước (sau đây gọi tắt là cán bộ) để tuyển chọn đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 165.
    2. Tiêu chuẩn, điều kiện
    2.1. Tiêu chuẩn
    - Cán bộ trẻ (tuổi dưới 30 đối với dự tuyển học thạc sĩ, dưới 35 đối với dự tuyển học tiến sĩ, tính đến thời điểm quyết định cử đi đào tạo ở nước ngoài), đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định trong Quy chế tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài (ban hành kèm theo Quyết định số 2460-QĐ/BTCTW ngày 24/3/2009) và Nghị định số 18/2010/NĐ-CP, ngày 5/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.
    - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; có năng lực chuyên môn nổi trội, tâm huyết với nhiệm vụ đang đảm nhận và có triển vọng phát triển thành cán bộ lãnh đạo, quản lý; cơ quan quản lý cán bộ cấp trên trực tiếp đánh giá, xác nhận bằng văn bản.
    2.2. Điều kiện
    a) Có thời gian công tác từ 3 năm đến dưới 5 năm và đáp ứng được một trong các điều kiện sau:
    - Đối với đào tạo thạc sĩ:
    + Tốt nghiệp đại học thủ khoa trong nước hoặc loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;
    + Tốt nghiệp đại học loại khá và trong thời gian công tác có 2 năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
    - Đối với đào tạo tiến sĩ:
    + Có bằng thạc sĩ và trong thời gian công tác có 2 năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
     b) Có thời gian công tác từ 5 năm trở lên và đáp ứng được các điều kiện sau:
    - Đối với đào tạo thạc sĩ:
    + Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên;
    + Được quy hoạch là cán bộ cấp phòng trở lên;
    + Có 2 năm liền trước khi cử đi đào tạo, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
    - Đối với đào tạo tiến sĩ:
    + Có bằng thạc sĩ;
    + Được quy hoạch là cán bộ cấp phòng trở lên;
    + Có 2 năm liền trước khi cử đi đào tạo, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
    3. Tổ chức thực hiện
    - Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự Đảng, đảng đoàn các cơ quan Trung ương căn cứ nhu cầu đào tạo của địa phương, đơn vị và các quy định hiện hành của Đề án để tuyển chọn cán bộ đúng với đối tượng, đủ tiêu chuẩn, điều kiện.
    - Văn phòng Đề án 165 có trách nhiệm thông báo chỉ tiêu, rà soát hồ sơ, lập danh sách cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện trình Ban Chỉ đạo Đề án quyết định.
    Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng đối với cả hình thức đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ liên kết với nước ngoài của Đề án. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc, phát sinh, các đơn vị phản ánh về Văn phòng Đề án 165 tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Đề án 165 xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:                                                                                 K/T TRƯỞNG BAN
- Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương                        PHÓ TRƯỞNG BAN
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,                              PHÓ BAN 165
   đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương,                                               (Đã kí)
- Các thành viên Ban Chỉ đạo 165,                                                   
- Lưu VP Ban, Văn phòng 165 (5 bản).
                                                                                                   Nguyễn Văn Quynh
 
Thông báo khai giảng lớp tiếng Anh Đồ Sơn vào ngày 07/01/2013

Văn phòng Đề án 165 thông báo tổ chức  khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh tại Đồ Sơn theo Quyết định QĐ 2990-QĐ/BTCTW ngày 27/12/2012.

      Thời gian: 09:00 ngày 07 tháng 01 năm 2013

      Địa điểm: Đoàn An dưỡng 295, phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, T.p Hải Phòng

      Thành phần: -  Đại diện Văn phòng Đề án 165

                              - Đại diện Hội đồng Anh

                              - Đại diện đoàn 295

                              - Một số cơ quan, đơn vị liên quan

                              - Học viên có tên trong Quyết định 2990-QĐ/BTCTW

Đề nghị các đồng chí có mặt đúng giờ, đúng thành phần.

Văn phòng 165 xin thông báo.

 
Quyết định 2990-QĐ/BTCTW ngày 27/12/2012 về việc triệu tập học viên đi bồi dưỡng tiếng Anh trong nước

QD_2990.pdf

Danh_sach_kem_theo_QD_2990.pdf

 

 
THÔNG BÁO: V/v thay đổi thời gian tổ chức hội thảo thông tin về học bổng và du học

Kính gửi : Học viên dự tuyển cao học, nghiên cứu sinh của Đề án 165.

Văn phòng Đề án 165 xin thông báo thay đổi thời gian tổ chức hội thảo thông tin về học bổng và du học theo thông báo số 99-TB/VP165 ngày 14/12/2012, cụ thể như sau:

            Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8h00, thứ Bảy ngày 12 tháng 01 năm 2013

            Địa điểm : Đoàn 295, Đồ Sơn, Hải Phòng.

 

 
Công văn 447 ngày 27/3/2012 hướng dẫn nộp hồ sơ để dự tuyển thạc sỹ, tiến sỹ vào các sơ sở đào tạo ở nước ngoài

Kính gửi: Học viên dự tuyển thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài của Đề án 165

Thực hiện kế hoạch đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài hằng năm của Đề án 165, để đảm bảo chất lượng và hiệu quả quản lý chương trình đào tạo ở nước ngoài, đề nghị tất cả các học viên đủ điều kiện nhưng chưa có Quyết định cử đi học của Ban Chỉ đạo Đề án 165, gửi hồ sơ xin đi học về Văn phòng 165 để tổng hợp và gửi tới các chương trình học bổng, cơ sở đào tạo ở nước ngoài. Ban Chỉ đạo Đề án quyết định phân bổ chỉ tiêu học viên học tại các nước.

Văn phòng 165 đề nghị các học viên dự tuyển học thạc sỹ, tiến sỹ thực hiện nghiêm túc các nội dung sau. Chi tiết xem tại:

http://vp165.vn/tai-lieu-huong-dan-chung/343-huong-dan-nop-ho-so-de-du-tuyen-thac-sy-tien-sy-vao-cac-so-so-dao-tao-o-nuoc-ngoai.html

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo > Cuối >>